Philosophy of Vishishtadvaita

Vishishtadvaita is a combination of two words. Vishishta meaning Special & Advaita meaning non-dual.

Ramanujacharya is considered the proponent of this system of philosophy. Basically, the entire matter in universe can be segregated as Chit+achit+Isvara. Chit meaning living being, achit meaning non-living beings and Iswara meaning the creator of both living and non-living matter.

The tanian of my teacher is given below, which is to be recited everyday to pay respect.

ಶ್ರೀಸ್ತನಾಭರಣಂ ತೇಜಃ ಶ್ರೀರಂಗೇಶ ಮಾಶ್ರಯೇ |

ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿವೋದ್ವಾಂತಂ ಉತ್ಸಂಗೇ ಅನಂತ ಭೋಗಿನಃ  ||
ನಮ: ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕ್ಯೈ: ಯದ್ಭೂ ವಿಭ್ರಮ ತೇಜಸಾ: |

ಈಶೇಷಿತವ್ಯಮವ್ಯಕ್ತಂ ನಿಮ್ನೋತ್ತಮಿದಂ ಜಗತ್ ||

ರಾಮಾನುಜ ಪದಚ್ಛಾಯ ಗೋವಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಪಾಯಿನೀ

ತದಾಯತ್ತ ಸ್ವರೂಪಾಸಾ ಜೀಯಾನ್ ಮದ್ವಿಶ್ರಮಸ್ತಲಿ ||

ಭಾರದ್ವಾಜ ಕುಲೋದ್ಭವಂ  ರಾಮಾನುಜ ಪದಾಶ್ರಯಂ |

ಗೋವಿಂದಾರ್ಯ ಕುಲೋದ್ಭವಂ ಗೋವಿಂದ ಗುರುಂ ಭಜೇ ||

ಶ್ರೀವಾಸಾರ್ಯ ಗುರೋದ್ಭವಂ ಗೋವಿಂದಾರ್ಯ ಪದಾಶ್ರಯಂ |

ರಾಮಾನುಜ ಗುರುಂ ವಂದೇ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ಸುಧಾನಿಧಿಂ ||

ಗೋವಿಂದ ಗುರೂರು ಪಾತ್ತ ಸತತಂ ಶೃತ್ಯಂತಿ ಸಾರಾರ್ಥಿಕಂ |

ರಾಮಾನುಜ ಗುರೋ: ಪೌತ್ರಂ ಗೋವಿಂದಾರ್ಯ ಪದಾಶ್ರಯಂ

ನೃಸಿಂಹಾರ್ಯ ಗುರೌ ಸೂನಂ ಗೋವಿಂದಾರ್ಯ ಪದಾಶ್ರಯಂ

ಲಕ್ಷ್ಮಣಾರ್ಯ ಗುರೌ ಸೂನಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾರ್ಯ ಪದಾಶ್ರಯೇ

ಲಕ್ಷ್ಮಣಾರ್ಯ ಗುರೌ ಪೌತ್ರಂ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯ ಮಹಂ ಭಜೇ

In Vaishnavism, the most important shlokas are :

 • Ashtakshari: ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ
 • Dwayam:

ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ

ಶ್ರೀಮತೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ

 • Charama Shlokam

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕ

ಸರ್ವ ಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ

ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಭೂತೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾಶುಚ:

ಶ್ರೀರಾಮ ಚರಮಶ್ಲೋಕ

ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿಚ ಯಾಚತೇ

ಅಭಯಂ ಸರ್ವ ಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ವ್ರತಂ ಮಮ

ಶ್ರೀ ವರಾಹ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕ

ಸ್ಥಿತೇ ಮನಸಿ ಸುಸ್ವಸ್ಥೇ ಶರೀರೆ ಸತಿಯೋನರಃ

ಧಾತು ಸಾಮ್ಯೇ ಸ್ಥಿತೇ ಸ್ಮರ್ತಾ ವಿಶ್ವ ರೂಪಂಚ ಮಾಮಜಂ |

ತತಸ್ತಂ ಪ್ರಿಯಮಾಣಂ ತು ಕಾಷ್ಠ ಪಾಶಾಣ ಸನ್ನಿಭಂ

ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಮಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ ||

We also chant some names of our previous gurus till my forefather from whom the name ‘Embar’ started.

ಅಸ್ಮದ್ದೇಶಿಕಂ ಅಸ್ಮದೀಯ ಪರಮಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಅಶೇಷಾನ್ ಗುರೂನ್

ಶ್ರೀಮಲ್ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯೋಗಿ ಪುಂಗವ ಮಾಹಾಪೂರ್ಣೌ ಮುನಿಂ ಯಾಮುನಂ

ರಾಮಂ ಪದ್ಮವಿಲೋಚನಂ ಮುನಿವರಂ ನಾಥಂ ಶಠದ್ವೇಷಿಣಂ

ಸೇನೇಶಂ ಶ್ರಿಯಮಿಂದಿರಾ ಸಹಚರಂ ನಾರಾಯಣಂ ಸಂಶ್ರಯೇ

ಅಸ್ಮತ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋನಮ:

ಅಸ್ಮತ್ ಸರ್ವ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಸ್ಮತ್ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗುರವೇ ನಮಃ

Since Embar (Govinda) was a direct disciple (& successor) of Ramanuja (per Oranvazhi/Tenkalai sampradayam), we also pray respect to poorvacharyas including Lord Vishnu

 • ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ
 • ಶ್ರೀ ಮಹಾಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 • ಶ್ರೀ ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮ:
 • ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಿಶ್ರಾಯ ನಮ:
 • ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 • ಶ್ರೀ ನಾಥಮುನಯೇ ನಮಃ
 • ಶ್ರೀ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ
 • ಶ್ರೀ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ
 • ಶ್ರೀಯೈ ನಮಃ
 • ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ

We also chant the names of our Alwars and acharyas as tanian every day before starting of any good deeds like pooja:

ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:

ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ ದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಧೀಭಕ್ತ್ಯಾದಿ ಗುಣಾರ್ಣವಂ |

ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣಂ ವಂದೇ ರಮ್ಯಜಾ ಮಾತರಂ ಮುನಿಂ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥ ಯಾಮುನ ಮಧ್ಯಮಾಂ |

ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ ||

ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಅಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮ

ವ್ಯಾಮೋಹತ: ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯಮೇನೇ |

ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋ ಭಗವತೋಸ್ಯ ದಯೈಕಸಿಂಧೋ:

ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||

ಮಾತಾಪಿತಾಯುವತಯ ಸ್ತನಯಾವಿಭೂತಿ:

ಸರ್ವಂ ಯದೇವ ನಿಯಮೇನ ಮದನ್ವಯಾನಾಂ |

ಆದ್ಯಸ್ಯನ: ಕುಲಪತೇ ವಕುಳಾಭಿರಾಮಂ

ಶ್ರೀಮತ್ತದಂಘ್ರಿ ಯುಗಳಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ||

ಭೂತಂ ಸರಶ್ಚ ಮಹದಾಹ್ವಯ ಭಟ್ಟನಾಥ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿಸಾರ ಕುಲಶೇಖರ ಯೋಗಿವಾಹಾನ್

ಭಕ್ತಾಂಘ್ರಿ ರೇಣು ಪರಕಾಲ ಯತೀಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾನ್ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಾಂಕುಶ ಮುನಿಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *